За насAbout us

Представете си, че Ви очаква важно събитие, което искате да бъде забележително и впечатляващо…

Може да бъде корпоративно събитие, бизнес парти, тържество за специален случай, празник, семейно тържество. Искате присъстващите да се насладят на един грандиозен спектакъл и всеки да си тръгне с усмивка. Всеки да е взел своите минути музика, танц и  изкуство и да го запомни завинаги…

За да преминем ограниченията и да предложим повече от обикновено организиране на събитие, създадохме шоу агенция „Аrt Masters“.

Ние предлагаме отношение към всеки детайл.

„ – Името трябваше да носи някакво послание – знаехме какво можем и искахме името да носи стила ни – нещо, което сме и към което се стремим. Затова избрахме да бъдем „masters“ – майстори. И тъй като винаги бягаме от рамките, решихме че агенцията не може да се занимава само с танци. Тогава прибавихме и „art“ към името, за да обединим всички видове изкуства.“

Шоу агенция „Art Masters“ предлага богата и разнообразна гама от шоу програми, готови да задоволят всеки вкус и предпочитания. Вашето положително настроение и незабравими емоции са един приятен ангажимент на нашите водещи, актьори, певци, музиканти, танцьори и организатори. Всички те притежават най-важното – талант и изключително голямо желание да създават добро настроение. За всеки един от нас изкуството е начин на живот и го живеем различно и  уникално с всяко събитие и тържество.


Мечтите винаги се сбъдват…… ние ще се погрижим за това!


Imagine that you expect an important event that you want to be remarkable and impressive …

It can be a corporate event, business party, a celebration for a special occasion, holiday, family celebration. You want all guests to enjoy a grand spectacle and everyone leaves with a smile. Everyone has taken his minutes of music, dance and art, and remember them forever …

To overpass all limits and offer more than an organizing the event, we created a show agency „Art Masters“.


We offer attitude to every detail.

“ – The name had to carry some message – and we knew what we can do best and wanted that name to bear our style – something to which we are and aspire for. Therefore we chose to be „MASTERS“. And as always we break within, we decided that the agency can not deal only with dancing. And then added the „ART“ to the name to combine all types of arts. „


Show аgency „Art Masters“ offers a rich and varied range of shows, ready to satisfy every taste and preference. Your mood and positive emotions are an unforgettable pleasant commitment of our presenters, actors, singers, musicians, dancers and organizers. They all have the most important – talent and very great desire to create a good mood. For each one of us, art is the way of life and we live it a different and unique to each event and celebration.


Dreams always come true …… we’ll take care of it!